KundesenterKjøpsbetingelser / Salgsvilkår

1. Priser
Alle oppgitte priser er eks. mva. Vi forbeholder oss retten til endring av tilbud og priser dersom våre innkjøpsbetingelser, valutakurser, avgifter og andre forhold som ligger utenfor vår kontroll endres. Vi tar forbehold om trykkfeil i pristilbud og nettstedpriser.

2. Bestilling
Bestillingen anses som bindene når den blir registrert i vårt ordresystem. Restaurantpartner AS vil sende ut en ordrebekreftelse pr. e-post med nødvendig informasjon. Det er viktig at ordrebekreftelsen leses grundig, eventuelle avvik må gis beskjed om umiddelbart.

3. Levering
Varen sendes for kjøpers regning og risiko. Levering skjer fra vårt lager om ikke annet er avtalt. Selger står fritt til å velge transportmåte hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Normalt sendes våre varer med vår partner Tollpost Globe til rimeligst mulig kostnad for kjøper, se egne fraktpriser. Kjøperen er forpliktet til å holde varen fullverdiforsikret fra leveringstidspunktet til den er fullt ut betalt. Kjøper skal undersøke om leveransen er i henhold til bestillingen ved levering. Utsettes leveringen grunnet forhold hos kjøperen, kan selger besørge lagring av varene for kjøpers regning og risiko. Kjøper plikter å motta salgsgjenstanden til avtalt tid og kjøpesummen forfaller til betaling som om levering hadde funnet sted. Ved eventuelle transportskader skal dette meldes oss innen 6 virkedager fra utleveringsdato.

4. Betalingsbetingelser
Etter avtale, normalt netto pr. 10 dager. Ved delte leveranser blir til en hver tid leverte varer og tjenester fakturert. Etter forfall beregnes 1,5 % renter pr. påbegynt måned. Utsettes leveransen på kjøperens anmodning, forfaller betalingen i henhold til ordrebekreftelsen. Fakturagebyr à 65,- eks. mva. kommer i tillegg pr. faktura.
Er kunden privatkunde er det kun mulig å gjennomføre kjøp ved forhåndsbetaling av faktura.

5. Leiekontrakt
Leiekontrakt skal signeres av begge parter ved alle avtaler om leie av systemer levert av Restaurantpartner AS.

6. Installasjon
Eventuell montering, installering og i gang kjøring skjer for kjøperens regning. Feilmontering av varer som fører til skader på person eller utstyr kan ikke selger belastes. Det er kjøpers plikt til å påse at varen ikke har synlige mangler eller feil før montering.

7. Annullering/retur
Ønsker kjøperen å annullere bekreftet ordre av standardprodukter, belastes 30 % av kjøpesummen. Dersom ordren er under levering, belastes også kjøper for eventuelle leveransekostnader. På spesialleveranser godtas ingen annullasjon. Retur av leverte varer godtas kun etter skriftlig avtale med leverandør og kjøperen belastes med minst 35% av kjøpesummen. Dersom leveransen avviker fra ordrebekreftelsen, må kjøper gjøre selger bekjent med avvik skriftlig innen 7 dager etter mottatt vare.

8. Garanti og reklamasjon
Ved reklamasjon/garanti skal alltid salgskvittering (kopi av faktura) medlegges. Reklamasjonsrapport må fylles ut og sendes oss til godkjenning før reparasjon påbegynnes om ikke annet er avtalt. Kunden skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i henhold til ordrebekreftelse. Dersom leveransen avviker fra ordrebekreftelsen, må reklamasjonen skje skriftlig innen 10 dager. Alle produkter sendes til Restaurantpartner AS eller den vi utpeker, for reparasjon. Dekkes reklamasjonen av Restaurantpartner AS, dekkes også omkostninger til frakt fra forhandler til oss etter standard satser. Om produktet har feil som kan tilbakeføres til kunde, må kunde dekke frakt begge veier og reparasjonsomkostninger. Kjøper, forhandler eller bedrift, gis ett års garanti på material- eller produksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og/eller instruksjoner. På servicearbeider og reservedeler gis 3 mnd. Garanti, dersom ikke annet er angitt. I stedet for å utbedre mangelen har selgeren rett til å foreta hel eller delvis omlevering. Alt garantiarbeid skal foretas av Restaurantpartner AS eller den de utpeker. Dersom dette ikke skjer bortfaller garantien.

9. Salgspant
Restaurantpartner AS har salgspant i varer som sikkerhet for kravet på salgssummen med tillegg i renter og omkostninger.

10. Force majeure
Leverandøren er ikke ansvarlig for skader og tap som oppstår som følge av forholdet som ligger utenfor leverandørens kontroll. Som eksempel nevnes inngrep fra myndighetene, krig, spenningsvariasjoner, krigshandlinger, terrorangrep, streik, lockout, brann, naturkatastrofer, samt driftshindringer som ikke skyldes feil eller forsømmelse fra leverandøren.